MCG ÇAKMAK TERMAL OTEL

KVKK İK BAŞVURU FORMU

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Elden Kimlik Teyitli
  • Noter Vasıtasıyla,
  • Mail yolu ile kvkk@mcgcakmaktermal.com mail adresine eklerle birlikte )imzalı halini içeren) iletilmesi tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Elden Kimlik Teyitli, Noter vasıtasıyla Hürriyet Mah. Atatürk Bulv. NO:16/1 Erkmen/AFYONKARAHİSAR Zarfın üzerine ‘‘ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
Mail yolu ile kvkk@mcgcakmaktermal.com Konu kısmına ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

           

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır.

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

A.      Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

 

Adı:  
Soyadı:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-Posta:  
Adres:  

 

 

 

B.      Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (çalışan adayı, eski çalışan gibi)

 

Konu:  
o    Eski Çalışanım

o   İş Başvurusu / Özgeçmiş Başvurusu Paylaşımı Yaptım.

 
Çalıştığım Yıllar: …/… /20…     – …/ … /20… Tarih: …/…/20…

 

 

 

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirme yöntemini seçiniz:
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

 

 

ADI SOYADI:

BAŞVURU TARİHİ:

İMZA: