İş Sağlığı Güvenliği Politikası

MCG Çakmak Termal Otel olarak personellerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın katılımıyla;

Başta;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda hizmetin gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
 • Tesisimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı

Bildiririz.

Çevre Politikası

MCG Çakmak Termal Otel; tüm hizmetlerinde çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri uygular; 

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
 • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemeyi,

Taahhüt ederiz.